Δίκαιο Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας


Το δίκαιο διαχείρισης κινητής και ακίνητης περιουσίας είναι ένας τομέας δικαίου αρκετά διαδεδομένος στην Αμερική που σχετίζεται με την επίτευξη των οικονομικών στόχων του πελάτη, όπως ευνοική φορολόγηση, περιορισμός του ρίσκου δικαστικής ευθύνης,  μεγιστοποίηση ρευστότητας  και απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων.

Για να επιτευχθούν όσο το δυνατό καλύτερα αποτελέσματα, συμβουλεύουμε τους πελάτες να αναθεωρούν συχνά το σχέδιο διαχείρησης της περιουσίας τους και να κάνουν αλλαγές όποτε αυτό θεωρείται σκόπιμο. Γεγονότα που πιθανώς να επιφέρουν αλλαγές στη διαχείριση της περιουσίας είναι ο γάμος, γέννηση ή υιοθέτηση παιδιών, αγοραπωλησία περιουσιακού στοιχείου, αποδοχή κληρονομιάς ή άλλη συγχώνευση ή απώλεια περιουσιακών στοιχείων.

Για πελάτες που διαθέτουν περιουσία στην Ελλάδα αλλά και στην Αμερική, οι Συνεργάτες μας παρέχουν συμβουλές για τα εξής θέματα:

  • Θέματα φορολογίας Ελλάδας – Αμερικής
  • Θέματα κληρονομιάς σε Ελλάδα και Αμερική
  • Σύσταση διαθήκης με βάση το Ελληνικό και Αμερικανικό Δίκαιο

Οι Συνεργάτες μας επίσης παρέχουν συμβουλές σχετικά με τη σύσταση των παρακάτω εγγράφων:

  • Διαθήκες (Wills)
  • Έγγραφα Trust
  • Πληρεξούσια για οικονομικά θέματα (Durable Powers of Attorney)
  • Πληρεξούσια για θέματα υγείας (Advance Health Directives)