Δικαστική Εκπροσώπηση


Οι Δημητρίου & Συνεργάτες έχουν περισσότερο από 15 χρόνια πείρας σε όλες τις φάσεις της δικαστικής εκπροσώπησης στα δικαστήρια της Καλιφόρνιας. Αντιπροσωπεύουμε ενάγοντες και εναγομένους σε ευρύ φάσμα δικαστικών υποθέσεων και διαφορών όπως:

  • Υποθέσεις Εμπορικού Δικαίου
  • Υποθέσεις Trusts
  • Κληρονομικές Διαφορές
  • Φορολογικές Διαφορές
  • Υποθέσεις Ακίνητης Περιουσίας

Για να επιτύχουμε όσο το δυνατόν θετικό αποτέλεσμα για τον πελάτη, χρησιμοποιούμε τα παρακάτω νομικά εργαλεία:

  • Εκτενή νομική έρευνα και προετοιμασία για την υπόθεση
  • Προσεκτική ανάλυση των επιμέρους νομικών ζητημάτων και του εφαρμοστέου δικαίου
  • Ειδικούς Εξωτερικούς Συνεργάτες αναλόγως των ζητημάτων

Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης Διαφορών
Οι Συνεργάτες μας έχουν εκτενή εμπειρία στην επίλυση δικαστικών διαφορών μέσω διαιτησίας ή διαμεσολάβησης. Οι τρόποι αυτοί επίλυσης διαφορών έχουν μικρότερο κόστος και είναι πιο αποτελεσματικοί από την προσφυγή στα δικαστήρια.

Οι διαφορές μπορούν να επιλυθούν με αμοιβαίως αποδεκτές συμφωνίες οι οποίες οδηγούν στη βελτίωση των μελλοντικών σχέσεων των μερών.