Εμπορικό Δίκαιο


Οι Δημητρίου & Συνεργάτες αντιπροσωπεύουν τους πελάτες σε ευρύ φάσμα θεμάτων εμπορικού δικαίου, από σύσταση εταιρειών μέχρι τη διάλυσή τους. Όταν ο πελάτης επιθυμεί να ιδρύσει μία εταιρεία, παρέχουμε συμβουλές για τους διαφορετικούς τύπους εταιρειών που υπάρχουν και ποια είναι η καλύτερη επιλογή για τον πελάτη με βάση τους στόχους και ανάγκες του. Οι συνηθέστερες μορφές εταιρειών είναι:

  • Sole proprietorships (Ατομικές Επιχειρήσεις)
  • Partnerships (Συνεταιρισμοί)
  • Limited Liability Companies (Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης)
  • C και S Corporations (Ανώνυμες Εταιρείες)

Αναλόγως με τον στόχο που επιθυμούν να εκπληρώσουν, είτε αυτός είναι η δημιουργία επενδυτικού κεφαλαίου είτε ελαστικότητα στην εταιρική μορφή είτε κάτι άλλο, παρέχουμε συμβουλές για το ποια εταιρική μορφή είναι η κατάλληλη για την εκπλήρωση του στόχου του πελάτη και παράλληλα προσφέρει φορολογικά πλεονεκτήματα και μέγιστα κέρδη.

Στους Δημητρίου & Συνεργάτες διαθέτουμε εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα που αντιμετωπίζουν συχνά επιχειρήσεις, όπως θέματα ακίνητης περιουσίας, φορολογίας, διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων καθώς και θέματα μισθώσεων.

Παρέχουμε νομικές συμβουλές στους πελάτες μας στην Αμερική και διεθνώς για θέματα με τις επιχειρήσεις τους που αντιμετωπίζουν στο Σαν Φρανσίσκο. Τα συνηθέστερα νομικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ένας επιχειρηματίας είναι:

  • Σύναψη συμφωνιών με τα μέλη της εταιρείας ή με τους εργαζόμενους
  • Πώληση εταιρειών
  • Συγχωνεύσεις
  • Σύναψη συμφωνιών εμπιστευτικότητας καθώς και άλλων εμπορικών συμφωνιών

Επίλυση Διαφορών με Εναλλακτικούς Τρόπους
Στους Δημητρίου & Συνεργάτες, επιδιώκεται όσο είναι δυνατόν η αποφυγή των δικαστηρίων με το σχεδιασμό συγκεκριμένης νομικής στρατηγικής και προσεκτική σύσταση νομικών εγγράφων. Όταν η νομική διαφορά φτάσει στα δικαστήρια, οι Συνεργάτες μας διαθέτουν εκτενή εμπειρία σε δικαστική επίλυση διαφορών καθώς και στην επίλυση τους μέσω διαιτησίας ή διαμεσολάβησης. Οι δύο αυτές εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών είναι πολύ αποτελεσματικές καθώς απαιτούν λιγότερα κόστη και διαφυλάττουν τις επαγγελματικές σχέσεις.